1. Dr Mira Samardžić. Prospektivna studija etiologije, razvoja i posledica gojaznosti u djecjem uzrastu.Magistarski rad.Medicinski fakultet u Beogradu, 1994.godine
  2. Mr Vesna Radonjić. Promene hormonskih i metabolickih parametara u dece sa hipotiroidizmom – uticaj bolesti i susptitucione terapije, Magistarska teza, Beograd, 2001.
  3. Mr Mirjana Erakovic.  Uticaj klinickih, dijetetskih i demografskih cinilaca na metabolicku kontrolu dece i adolscenata oboljelih od insulin zavisnog dijabetesa melitus, magistarska teza, Beograd 2001.
  1. Dr Obrad Jušković: Metabolicke,nutritivne i antropometrijske karakteristike zdravstvenog stanja u posebnim ekoloskim uslovima, Doktorska disertacija, Novi Sad 1986.
  2. Dr Asim Dizdarević: Dismorfoloski fenotip zdrave i mentlno nedovoljno razvijene djece u Crnoj Gori, Doktorska disertacija, Novi Sad 1994.
  3. Dr Zoran Gučev: Komparativma analiza na spontanata nokna sekrecija i provokacionite testovi na hormonot za rast kaj decata sodeficit na hormonot za rast i kaj dedecata so normalna varijanta na nizok rast, Doktorska disertacija, Skopje, 1990.