1. Bojović B. Analiza mortaliteta odojčadi za period 1958. – 1972. godine na području opštine Rožaje. Zbornik radova III sabora ljkekara; Ivangrad 1973.
 2. Bojović B. Hajdarpašić S. Analiza ishrane odjčadi i mjere na njenom poboljšanju na području opštine Rožaje. Zbornik radova III sabora ljekara; Ivangrad 1973.
 3. Bojović B. Đurić O. Problematika oslobađanja od nastave fizičkog vaspitanja u školama Titograda. Zbornik radova skupa ljekara sportske medicine; Nikšić 1974.
 4. Bojović B. Hajdarpašić S. Razvoj zdravstvene službe na području opštine Rožaje od 1913. do 1972. godine. Zbornik radova XXIV naučnog skupa Društva za istoriju zdravstvene kulture naroda Jugoslavije; Budva 1974.
 5. Bojović B. Uloga pedijatra u unapređenju službe dječje zdravstvene zaštite i poboljšanju zdravstvenog stanja djece u nerazvijenom području. Jug. pedijat. ( Suppl 2) 1975.
 6. Bojović B. Hajdarpašić S. Neka zapažanja u vezi sa vakcinom protiv morbila. Jug. pedijat. ( Suppl 1) 1975.
 7. Martinović M, Vukićević L, Bojović B. Problem adaptacije adolescenata iz raznih sredina na uslove, posmatran kroz uspjeh u školi, pojavu poremećaja ponašanja i ispoljavanjupsihosomatskih tegoba. Jug. pedijat. ( Suppl 2) 1975.
 8. Bojović B. Asimptomatske bakterijurijekod djece. BIGZ 1976; 1-15
 9. Bojović B. Martinović M. Borozan Z. Hiperosmolarna aketoacidotična dijabetična koma kod odojčeta. Zbornik radova VI sabora ljekara; Prijepolje 1976.
 10. Bojović B. Vuković B, Orahovac H. Kalam i njegov uticaj na učestalost pojedinih oboljenja urogenitalnog trakta kod djece u lokalitetu Malesije. Zbornik radova VI sabora ljekara; Prijepolje 1976.
 11. Hajdarpašić S, Bojović B, Šećo Ećo. Morbili – mortalitet i imunoprofilaksa u Crnoj Gori za period 1972-1977. godina. Zbornik radova VII sabora ljekara; Bijelo Polje 1976.
 12. Bojović B. Epidemiologija dijabeta dječjeg doba u SR Crnoj Gori. Diab Croat. (Suppl 2) 1977; 101-107
 13. Kavarić J, Bojović B. Istorijat razvoja dijagnostike glukoze u krvi kod stanovništva Crne Gore. Zbornik radova XXV naučnog skupa Društva za istoriju zdravstvene kulture naroda Jugoslavije; H. Novi 1977.
 14. Bojović B. Stijović D. Sinobronhijalni sindrom kod djece. Zbornik radova VII sabora ljekara; Bijelo Polje 1978.
 15. Hajdarpašić S, Bojović B. Imunoprofilaksa kod djece na području opštine Rožaje. Zbornik radova VII sabora ljekara; Bijelo Polje 1978.
 16. Bojović B. Organizacija dječje antidijabetičnke službe u Jugoslaviji – sadašnje stanje predlog budućih mjera. Zbornik radova IV kongresa ljekara Jugoslavije; Sarajevo 1978.
 17. Lipovac V, Grujić M, Bojović B, Kavarić J. Diabetes research in Yugoslavia. Diab. Croat. ( Suppl 1) 1978; 31-51.
 18. Matajc L,Kržišnik C, Bojović B, Kalafatić Z et al.Health protection for diabetic children in Yugoslavia. Diab Croat ( Suppl 1) 1978; 65-70.
 19. Škrabalo Z, Grujić M, Kavarić J, Bojović B et al. Organisatio of healt protection against diabetes in Yugoslavia. Diab Croat ( Suppl 1) 1978; 17-30.
 20. Kavarić J, Bojović B. Historical development of diabetology in Montenegro. Diabet Croat ( Suppl 1) 1978; 101- 112.
 21. Bojović B, Vuković B, Đerković S. Kombinovana upotreba Durabolina i magnezijuma u liječenju osteogenesis imperfecta. Saopćenja 1978; 21: 67-72.
 22. Hajdarpašić S, Bojović B, Šećo E. Aktivna imunizacija i njen doprinos u smanjenju oboljenja djece u ugroženom području. Zbornik radova VII sabora ljekara; Bijelo Polje 1978.
 23. Đurić O, Martinović M,Bojović B. Nesrećni slučajevi kao faktor mortaliteta i morbiditeta u djetinjstvu. Medicinski zapisi 1978; 24: 177-82.
 24. Bojović B, Kavarić J. Savremeni pristup u kontroli šećerne bolesti. Zbornik radova zdravstvenih radnika; Kolašin 1980.
 25. Bojović B. Epidemiologija gojaznosti kod djece školskog uzrasta u Crnoj Gori sa posebnim ispitivanjem njenog uticaja na metabolizam ugljenih hidrata. Doktorska disertacija; Novi Sad 1980; 1- 387.,
 26. Bojović B, Kavarić J. Jedinica za dječiji dijabet kao organizaciona ćelija u dječijoj antidijabetičkoj zaštiti. Zbornik radova susreta zdravstvenih radnika, Kotor 1981.
 27. Bojović B, Kavarić J. Dnevni profil šećera u krvi u kućnim uslovima kao rutinski postupak u praćenju djece oboljele od dijabeta. Medicinski zapisi 1981; 37; 85-91
 28. Bojović B, Kavarić J. Carbohydrat metabolism disturbance among children in the SR Montenegro with particular view of some risk factors. Bullet Del Care for Diab in Devel Cont; 1981; 1:14-16.
 29. Kavarić J, Bojović B. Laboratorijska dijagnostika i dijabetes kao hitno stanje. Medicinski zapisi 1982; 38: 461-466.
 30. Bojović B, Kavarić J. Akceleracija rasta i razvoja kod djece školskog uzrasta u Crnoj Gori. Fizička kultura 1982; 1: 71-76.
 31. Bojović B, Kavarić J. Dijete dijabetični bolesnik u vanrednim uslovima. Medicinski zapisi 1982; 38: 165-69.
 32. Ilić J, Bojović B. Važniji aspekti edukacije djece oboljele od šećerne bolesti. Zbornik radova susreta zdravstvenih radnika ; Ivangrad 1982.
 33. Bojović B. Dijabetička keoacidoza i koma – savremeni pristup u liječenju. Zbornik radova naučnog skupa ‘Savremeni pristup u dijagnostici i terapiji šećerne bolesti’ Titograd 1982.
 34. Novosel J, Kavarić J, Bojović B. Kateholamini u etiologiji i evoluciji arterijske hipertenzije . Zbornik radova VI kongresa medicinskih biohemičara Jugoslavije; Split 1982.
 35. Bojović B. Procjena somatskog razvoja djece školskog uzrasta. Zbornik radova VI susreta zdravstvenih radnika; Ivangrad 1983.
 36. Bojović B, Kavarić J. Lipoproteinski status kod gojazne djece u Crnoj Gori. Zbornik radova III jugoslovenskog simpozijuma o hiperlipoproteinemijama; Novi Sad 1982.
 37. Novosel J, Kavarić J, Bojović B. Trigliceridi, holesterol i arterijska hipertenzija i koronarna bolest kod stanovništva u visokim planinskim krajevima. Zbornik radova III jugoslovenskog simpozijuma i hiperlipoproteinemijama; Novi Sad 1982.
 38. Bojović B. Osnovni pokazatelj rasta djece školskog uzrasta u Crnoj Gori. Zbornik radova XII kongresa pedijatara Jugoslavije; Novi Sad 1983.
 39. Bojović B. PAS pozitivni indeks limfocita u djece oboljele od dijabeta. Zbornik radova XII kongresa pedijatara Jugoslavije; Novi Sad 1983.
 40. Bojović B. Hirzutizam – vlastita iskustva. Zbornik radova sabora ljekara; Bijelo Polje 1983.
 41. Bojović B, Biljurić Z, Karadžić B. Kongenitalna adrenalna hiperplazija. Zbornik radova sabora ljekara; Bijelo Polje 1983.
 42. Bojović B, Kavarić J. Novi kriterijumi za OGTT sa poserbnim osvrtom na njegovu primjenu kod djece. Medicinski zapisi 1983; 39: 134-40.
 43. Bojović B. Krvni pritisak kod gojazne djece u Crnoj Gori. Hrana i ishrana 1984; 25: 178-82
 44. Bojović B, Kavarić J. Važniji parametri u ispitivanju metabolizma ugljenih hidrata kod gojazne djece. Hrana i ishrana 1984; 25: 143-52
 45. Bojović B. Monokomponentni insulini u terapiji insulin zavisnog dijabeta kod djece. Zbornik radova III kongresa endokrinologa Jugoslavije; Novi Sad 1984.
 46. Bojović B. L’evolution de la croissance chez les enfantes obeses. Arch de l’ union medicale balkanique 1984; XXII: 6-7.
 47. Bojović B, Kavarić J, Milunović R. L’ hemoglobin Al chez les enfants et les jeunes gens atteints de diabete. Arch de l’ union medicale balkanique 1985; XXIII: 1-4.
 48. Bojović B, Cimbaljević M, Karadžić B. Rano otkrivanja poremećaja rasta kod djece. Zbornik radova VII kongresa ljekara Crne Gore. Nikšić 1985.
 49. Bojović B, Batrićević D. PAS pozitivni indeks limfocita i glikozirani hemoglobin ( HbA1c) kod djece oboljele od dijabeta. Jug. pedijat. 1985; 28: 91-95.
 50. Bojović B. Remisija kod dijabetične djece liječenje monokomponentnim insulinima. Zbornik radova naučnog skupa sa međunarodnim učešćem ” Moderna insulinska terapija” Ljubljana 1985.
 51. Bojović B. Hemodijaliza dijabetičnih bolesnika u terminalnoj renalnoj insuficijenciji. Utočišta 1985; 1-3.
 52. Bojović B, Cimbaljević M. Neka zapažanja u dijagnostici i terapiji Turnerovog sindroma. Zbornik radova sabora ljekara; Ivangrad 1985.
 53. Cimbaljević M, Karadžić B, Bojović B. Karakteristike preloma vrata butne kosti – indikaciona područja za primjenu Austin – Moorove proteze. Zbornikradova sabora ljekara; Ivangrad 1985.
 54. Cimbaljević M, Karadžić B, Brajović G, Bojović B, Dašić Ž. Početna iskustva elongacije ekstremiteta metodom po Ilizarovu. Zbornik radova XVII sabora ljekara; Pljevlja 1987.
 55. Karadžić B, Bojović B, Cimbaljević M. Malrotacija kod novorođenčadi i odojčadi liječenik na odeljenju dječje hirurgije. Zbornik radova sabora ljekara; Ivangrad 1985.
 56. Bojović B. Novi pristup u terapiji insulinom. Mi i šećerna bolest 1985; 1-2.
 57. Kavarić J, Bojović B, Milunović R, Novosel J. Prilog poznavanja vrijednosti HbA1 Farmaceutski glasnik 1985; 2:85-91.
 58. Cimbaljević M, Karadžić B, Bojović B. Talotarzanalne artrodeze kao definitivno rešenje kod teških deformiteta stopala. Zbornik radova jugoslovenskih ortopedskih dana; Priština 1985.
 59. Bojović B, Kavarić J. Fizička aktivnost djece oboljela od dijabetesa i mogučnost samokontrole Fizička kultura 1985; 6:156-61.
 60. Bojović B. Kretanje insulinske terapije kod djece u Crnoj Gori u periodu 1972-1985 godine. Zbornik radova jugoslovenskog naučnog skupa sa međunarodnim učešćem ” Moderna insulinska terapija” Ljubljana 1985.
 61. Milunović R, Bojović B, Kavarić J.Glikozirani hemoglobin kod dijabetičara. Zbornik radova IX kongresa farmaceuta Jugoslavije; Budva 1985.
 62. Kavarić J, Bojović B, Milunović R, Novosel J. Prilog poznavanju normalnih vrijednosti HbA1c. Glas farmaceuta 1985; 2: 15-21.
 63. Veljić S, Bojović B, Kavarić J. Aminokiselinski sastav i proteini u pljuvački dijabetičara. Zbornik radova IX kongresa farmaceuta Jugoslavije; Budva 1985.
 64. Bojović B, Vuković D. Varijacije u procjeni rasta djece i omladine. Zbornik jugosl. pedijatr. Škola; Split 1986.
 65. Bojović B, Karadžić B. Hormonska terapija nespuštenih testisa. Zbornik radova Aktuelnosti iz endokrinologije i nuklearne medicine; Niš 1986.
 66. Bojović B. Intezivirano praćenje djece u toku provocirane insulinske hipoglikemije pri ispitivanju hormona rasta. Zbornik radova Aktuelnosti u endokrinologiji i nuklearnoj medicini; Niš 1986.
 67. Bojović B. Tehnika antropoloških mjerenja. Zbornik jugosl. pedijatr. Škole; Split 1986.
 68. Bojović B. Akutne komplikacije dijabetesa. Ishrana, fizička aktivnost i zdravlje 1986; 2-3.
 69. Bojović B. Ishrana zdravog djeteta. Ishrana, fizička aktivnost i zdravlje 1987; 4-5.
 70. Bojović B. Epidemiologija dijabetesa kod djece u Crnoj Gori za period 1977.-1986. godine. Zbornik radova XIII kongresa pedijatara Jugoslavije; Priština 1987.
 71. Bojović B. Modifikovana metoda po Brushu u početnoj insulinskoj terapiji IDDM kod djece. Ubornik radova XIII kongresa pedijatara Jugoslavije; Priština 1987.
 72. Bojović B. Epidemiologija IDDM djece uzrasta 0.14 godina u Jugoslaviji. Diab Croat 1988;17-2: 145-155.
 73. Bojović B, Milunović R, Batrićević D, kecojević N. Odnos glikoregulacije (Hba1c) i lipoproteina palzme kod djece sa IDDM . Zbornik IV Jugoslovenskog sporazuma o hiperlipoproteinemijama; Novi Sad 1987.
 74. Bojović B. Epidemiologija dijabetesa u Crnoj Gori. V jugoslovenski simpozium o šećernoj bolesti; kumrovac 1986.
 75. Bojović B. Povodom referata iz medicinskih nauka. Stanje i uloga u razvoj nauke u Crnoj Gori CANU 1986.
 76. Bojović B. Neki hematološki parametri kod gojazne djece. Zbornik radova Jugoslovenski pedijatrijski dani; Niš 1987.
 77. Bojović B. Novo-pen elastični pristup u liječenju i metaboličkoj kontroli šećerne bolesti. Ishrana fizička aktivnost i zdravlje 1987; 6-7.
 78. Vuković D, Bojović B. Nizak rast školske djece u Crnoj Gori. Med Pregl.1987;1-2: 9-16.
 79. Kaluđeović M, Stojanov Lj, Burić K, Bojović B, Vujošević B. Učestalost, etiološki uzročnici i liječenje hipokalcemija u hospitalizovane djece. Knjiga sažetaka 4. kongresa endokrinologa Jugoslavije; H. Novi 1988.
 80. Bojović B, Vuković D. Tjelesna visina majki djece niskog rasta. Knjiga sažetaka 4. kongres endokrinologa Jugoslavije; H. Novi 1988.
 81. Brkljačić Lj, Dumić M, Banićević M, Bojović B, Radmanović S, Kočova M. Povezanost HLA i kongenitalne adrenalne hiperplazije u jugoslovenskoj populaciji. Knjiga sažetaka 4. kongresa endokrinologa Jugoslavije; H. Novi 1988.
 82. Bojović B, Vuković D. Longitudinal studu of short stature in children. Coll Antropologicum 1988; 12: 227-8.
 83. Dizdarević A, Bojović B. Some antropomethrictraitsof children aged 0-18 in the North of Crna Gora. Coll Antropologicum 1988; 12: 267-8.
 84. Vuković D, Bojović B. Causes of short stature in school children. Abstracts book Jena 1988.
 85. Bojović B. Kako dozirati insulin na osnovu praćenja šećera i acetona u mokraći djece oboljele od dijabetesa. Ishrana fizička aktivnost i zdravlje 1988; 8-9.
 86. Bojović B, Vuković D. Longitudinal study of short stature in children in Montenegro. Abstracts book 19th international congress of pediatries Paris 1989: 61.
 87. Antić S, Stefanović V, Bojović B. Efect of copratil in different stages of diabetc nephropathy. Abstract book 6th Balka congress of Endocrinology Thessaloniki 1989; 1-2.
 88. Bojović B, Kecojević N. The prospective epidemiological study IDDM for children from 0 to 18 years of age in Montenegroin the period from 1979 to1988. Hellinikilatriki 1989; 55:1-2
 89. Bojović B, Dašić M. Neke specifičnosti u ishrani djece oboljele od dijabetesa. Acta Medica Medianael 1989; 4: 107-112.
 90. Lepšanović L, Bojović B, Tematika dosadašnjih kongresa endokrinologa Jugoslavije. Endoc. jugosl. 1989; 12-72: 133-39.
 91. Bojović B. Rast i razvoj. Knjiga sažetaka 2. pedijatrijski dana Crne Gore 1989; 25-34.
 92. Stojić Đ, Kecojević N, Bojović B. Akceleracija rasta i razvoja seoske djece albanske nacionalnosti. Knjiga sažetaka 2. pedijatrijski dani Crne Gore 1989; 43-44.
 93. Bojović B. Rast i razvoj zaključci. Knjiga Sažetaka 2 pedijatrijski dani Crne Gore 1989; 47-48.
 94. Lalić M, Bojović B, Malbaški S. O značaju pravovremenog otkrivanja hipotireze. Knjiga sažetaka 2. pedijatrijski dani Crne Gore 1989; 81-82.
 95. Bojović B. Razvoj kliničkih znakova puberteta kod djece u Crnoj Gori. Zbornik XXI pedijatrijski dani BiH; Sarajevo 1989; 29-30.
 96. Bojović B, Banićević M, Vuković D, Donova V, Kržišnik C, Necić S. Epidemiology of insulin dependent diabetes mellitus in children 0-14 years in Yugoslavia. Abstractas 24 th Annual Meeting Paris 1988.
 97. Bojović B. Hipoglikemije kod djece sa insulin – zavisnim dijabetesom. Zbornik jugoslovenski pedijatrijski dani; Niš 1990.
 98. Bojović B, Šćepanović V. Diabetes mellitus- etiopatogenetski i dijagnostički problemi. Glas farmaceuta 1990; V-VII: 72-7.
 99. Brkljačić Lj, Dumić M, Kaštelan A, Banićević M, Bojović B, Radmanović S, Kočova M, Kržišnik C. Genetic differences between the salt wastting and simplevirilising forms of congenital adrenal hyperplasia in Yugoslav population. J Endocriol. Invest 1990; 13:246-7.
 100. Bojović B. Nizak rast. Knjiga sažetaka 4. jugoslovenski endokrinološki dani; Titograd 1991; 21.
 101. Bojović B. Visok rast. Knjiga sažetaka 4. jugoslovenski endokrinološki dani Titograd 1991; 20.
 102. Samardžić M, Bojović B. Definitivna visina gojazne djece u odnosu na genetski potencijal. Knjiga sažetaka 4. jugoslovenski endokrinološkidani; Titograd 1991; 19-21.
 103. Bojović B, Samardžić M. Epidemiologija IDDm kod djece u Crnoj Gori U periodu 1975.- 1990. godine. Knjiga radova makedonsko – crnogorski dani; Skopje 1991;5: 24-26.
 104. Bojović B, Dašić M. Prevencija hipoglikemija kod djece na intezificiranoj insulinskoj terapiji. Knjiga radova makedonsko – crnogorski medicinski dani; Skopje 1991; 5:27-8.
 105. Dašić M, Bojović B, Samardžić M, Novine u ishrane djece oboljele od dijabetesa. Knjiga radova makedonsko – crnogorski medicinski dani; Skopje 1991;5:30-1
 106. Bojović B. Neke karakteristike rasta djece u Crnoj Gori. Zbornik radova XXX kongresa antropologa Jugoslavije; Ohrid 1991; 6:5-7.
 107. Bojović B, Samardžić M. Kožni nabori nad skapulom i tricepsom kod djece u Crnoj Gori. Zbornik radova XXX kongresa antropologa Jugoslavije; Ohrid 1991; 6:8-9.
 108. Bojović B, Dašić M, Samardžić M. Biparijetalni , biakromijalni i bilijačni dijametri kod djece u Crnoj Gori. Zbornik radova XXXkongresa antropologa Jugoslavije; Ohrid 1991; 6:10
 109. Bojović B. Rasprostranjenost i neke karakteristike hiperlipoproteinemija u dječjem uzrastu u Crnoj Gori. Zbornik radova V jugoslovenskog simpozijuma o hiperlipoproteinemijama; Novi Sad 1991.
 110. Samardžić M, Bojović B. Lipidi seruma kod gojazne djece u prospektivnom praćenju. Zbornik radova V jugoslovenskog simpozijuma o hiperlipoproteinemijama; Novi Sad 1991.
 111. Bojović B. Epidemiološke karakteristike gojaznosti kod djece u Crnoj Gori. Naučni skup Čigota 1991.
 112. Samardžić M, Bojović B. Insulinemija u gojazne djece u prospektivnoj studiji. Naučni skup Čigota 1991.
 113. Bojović B, Samardžić M. OGTT kod gojazne djece u prospektivnoj studiji. Naučni skup Čigota 1991.
 114. Bojović B, Pejović N. Definitivna visina kod djevojčica sa Turneovim sindromom liječenih oxandrolonom. Zbornik radova jugoslovenskih pedijatrijskih dana; Niš 1992. 242-47.
 115. Bojović B. Oboljenja bubrega i mokraćnih puteva u toku šećerne bolesti. Ishrana fizička aktivnost i zdravlje 1992; 13-14.
 116. Samardžić M, Bojović B. Kožni nabori kod iste grupe gojazne djece u prospektivnom praćenju. Zbornik radova jugoslovenski pedijatrijski dani; Niš 1991; 79-93.
 117. Bojović B, Dašić M, Samardžić M. Neki važniji dijametri kod djece od 0 do 18 godina u Crnoj Gori. Acta Medica Medianae 1991; 11: 45-51.
 118. Bojović B. Epidemiologija IDDM kod djece . Acta Medica Medianae 1993; 3: 61-73.
 119. Bojović B. Insulinoterapija i IDDM kod djece. Acta Medica Medianae 1993; 4:83-91.
 120. Bojović B. Gojaznost kod djece od 0 do 18 godina u Crnoj Gori. Ishrana, fizička aktivnost i zdravlje 1993; 23-24: 17-20.
 121. Bojović B. Naše mogućnosti i pravci u liječenju djece sa IZDM. Zbornik radova jugoslovenski pedijatrijski dani; Niš 1993.
 122. Bojović B, Samardžić M. Kongenitalni hipotireoidizam (KH) u Crnoj Gori u periodu od 1984. do 1992. godine. Zbornik sažetaka V kongresa endokrinologa Jugoslavije; Beograd 1993;142.
 123. Samardžić M, Bojović B, Pejović N. Ishod gojaznosti koja je registrovana u školskom uzrastu. Zbornik sažetaka V kongresa endokrinologije Jugoslavije; Beograd 1993; 164.
 124. Bojović B. Karte rasta kao preduslov praćenja somatskog razvoja djece. Zbornik radova kongresa antropologa Jugoslavije; Niš 1993.
 125. Bojović B. Organizacija službe za zaštitu djece i omladine oboljele od dijabetesa. Zbornik radova IX kongresa ljekara Crne Gore; Kotor 1993; 13.
 126. Bojović B, Samardžić M. Kako organizovati skrining na kongenitalni hipotireidizam i fenilketonuriju. Zbornik radova IX kongresa ljekara Crne Gore 1993; 14.
 127. Bojović B, Samardžić M, Dašić M. Rekreativno- edukacioni centar za djecu oboljelu od dijabeta. Zbornik radova IX kongresa ljekara Crne Gore 1993; 17-18.
 128. Bojović B. Kako postići kvalitetan pomak medicinske naučne misli u Crnoj Gori. Mogućnosti i perspektive tazvoja nauke u Crnoj Gori CANU 24:213-218.
 129. Vlajinac H, Bojović B, Šipetić S, Banićević M. Incidence of insulin dependent diabetes mellitus in Belgrade. Abstract book of International symposium on diabetes mellitus in chidhood Siena 1993.
 130. Bojović B. Primjena fiksnih mjesavina u insulina u pedijatriji.Okrugli sto “Terapija fiksnim mesavinama insulina” V kongres endokrinologa Jugoslavije, Beograd1993.
 131. Bojović B. Rast i razvoj – biološki fenomen. Zbornik radova 1. kongresa pedijatara Jugoslavije; Niš 1994.
 132. Bojović B. Potreba jedinstvenog programa skrininga na kongenitalni hipotireoidizam i fenilketonuriju u SR Jugoslaviji. Knjiga sažetaka VII jugoslovenskog simpozijuma o štitastoj žlijezdi; Beograd 1994.
 133. Bojović B. Obesity in children from 0 til 18 years in Montenegro. Book of abstracts 7th national pediatric congress with international participation Struga 1994.
 134. Bojović B. Rano otkrivanje hiperlipoproteinemija u djece Bulten Hemofarm 1995;5.
 135. Bojović B.Aktuelne smjernice naučnoistraživačkog rada u dječijoj endokrinologiji. Zbornik radova jugoslovenski pedijatrijski dani; Niš 1995; 121-4.
 136. Bojović B. Komplikacije dijabetične ketoacidoze kod djece i adolescenata. Zbornik radova jugoslovenski pedijatrijski dani; Niš 1995; 126-8.
 137. Bojović B. Aktuelni trendovi u liječenju od insulin zavisnog dijabetesa. Dijabetes ICN Galenika 1994; 30-33.
 138. Pešić B, Bojović B, Raspopović B. Predlog za osnivanje Medicinskog fakulteta. Medicinski zapisi 1994; 47:9-24.
 139. Bojović B, Samardžić M. Bodi mas indeks kod djece u Crnoj Gori. Antropološki glasnik; Kongres antropologa Jugoslavije; Prijepolje 1995.
 140. Bojović B. Organizacija dijabetološke zaštite u Crnoj Gori – sadašnje stanje i predlog republičkog programa. Ishrana fizička aktivnost i zdravlje 1995; 27-28.
 141. Bojović B. Hiperlipoproteinemije kod djece. Medicinski zapisi 1995; 48.
 142. Bojović B. Karakteristike i rano otkrivanje hiperlipoproteinemija u djece. Zbornik sažetaka VI jugoslovenskog simpozijuma o hiperlipoproteinemijama; Novi Sad 1995;5
 143. Samardžić M, Bojović B. Praćenje lipidograma kod gojazne djece u periodu od 10 godina. Zbornik sažetaka VI jugoslovenskog simpozijuma o hiperlipoproteinemijama; Novi Sad 1995; 165.
 144. Bojović B. Insulin zavisni dijabetes melitus kod djece U Crnoj Gori tokom proteklih dvadeset godina ( 1976-1995). Naučna tribina CANU 1995.
 145. Bojović B. Gojaznost u dječijem uzrastu. Bilten Hemofarm 1996; 7:24-8.
 146. Bojović B. Bolesti gonada i poremećaji polnog razvoja. Zbornik radova jugoslovenskih pedijatrijskih dana; Niš 1996.
 147. Bojović B, SamardžićM. Fizikalni nalazi i njihova učestalost kod Turnerovog sindroma. Zbornik rada jugoslovenskih pedijatrijskih dana; Niš 1996.
 148. Bojović B, Samardžić M, Miljanović O. Kongenitalna adrenalna hiperplazija rizične grupe. Zbornik radova jugoslovenskih pedijatrijskih dana; Niš 1996.
 149. Bojović B. Nacionalni program dijabetološke zaštite u Crnoj Gori. Zbornik sažetaka 5. jugoslovenskih endokrinoloških dana ; Budva 1996;12
 150. Samardžić M, Bojović B. BMI I WHR kod gojaznih osoba u prospektivnom praćenju. Zbornik sažetaka 5. jugoslovenskih endokrinoloških dana Budva 1996;64.
 151. Bojović B. Demografski problemi u Crnoj Gori. Zbornik sažetaka 5. jugoslovenskih endokrinoloških dana; Budva 1996: 175.
 152. Samardžić M, Bojović B. WHR kod normalno ishranjenih osoba kao prediktor nastanka kardiovaskularne bolesti. Zbornik sažetaka 5. jugoslovenskih endokrinoloških dana ; Budva 1996; 65.
 153. Bojović B. Dileme kroz pitanje kuda ide pedijatrijska medicina u Crnoj Gori. Zbornik radova jugoslovenskih pedijatrijskih dana; Niš 1997;8.
 154. Bojović B, Samardžić M, Kecojević N. Diabetes mellitus kod djece u Crnoj Gori od 1976. do 1996. godine. Zbornik sažetaka X kongresa ljekara Crne Gore; Cetinje 1997;25.
 155. Samardžić M, Bojović B. Kongenitalni hipotireoidizam u Crnoj Gori u periodu 1982. do 1996. godine. Zbornik radova X kongresa ljekara Crne Gore; Cetinje 1997; 11
 156. Bojović B, Samardžić M, Rudanović R. Neonatalne hipoglikemije- novi dijagnostički krierjum. Zbornik sažetaka X kongresa ljekara Crne Gore; Cetinje 1997;26.
 157. Samardžić M, Bojović B. Epidemiologija IDDM kod djece u Crnoj Gori u periodu 1992.-1996. godine. Zbornik sažetaka X kongresa ljekara; Cetinje 1997;10.
 158. Bojović B, Samardžić M. Karte rasta u praćenju zdravlja djece. Zbornik sažetaka X kongresa ljekara Crne Gore; Cetinje 1997; 22.
 159. Bojović B, Samardžić M. Dijabetična ketoacidoza i koma- terapijska iskustva i rizici. Zbornik radova 3. pedijatrijskih dana Crne Gore; Podgorica 1997.
 160. Samardžić M, Bojović B. Prirodna ishrana i dijabetes. Zbornik radova 3. pedijatrijskih dana Crne Gore ; Podgorica 1997
 161. Bojović B, Samardžić M. Nespušteni testisi- dijagnostički i terapijski pristupi. Zbornik radova 3. pedijatrijskih dana Crne Gore; Podgorica 1997.
 162. Samardžić M, Bojović B. Hipoglikemije djece na insulinskoj terapiji. Zbornik radova 3. pedijatrijskih dana Crne Gore; Podgorica 1997.
 163. Bojović B. Osobenosti rasta i razvoja adolescenata. Jugoslovenska pedijatrijska škola ICN Jugoslavije 1998; 72-74.
 164. Bojović B. Funkcionalna endokrinološka dijagnostika kod djece i adolescenata Jugoslovenska pedijatrijaska škola ICN Jugoslavije 1998; 239-46.
 165. Bojović B. Patologija rasta i razvoja u adolescenciji. Jugoslovenska pedijatrijska škola ICN Jugoslavije 1998; 165-8.
 166. Bojović B. Nizak rast djece i adolescenata. Jugosl. Pedijat. 1998. ( u štampi).
 167. Samardžić M, Bojović B. Dijabetes melitus kod srodnika prvog drugog i trećeg stepena. Zbornik sažetaka II kongresa pedijatara Jugoslavije; Novi Sad 1998.
 168. Bojović B. Dijagnostički algoritam kod nespuštenih testisa. Zbornik sažetaka II kongresa pedijatara Jugoslavije; Novi Sad 1998.
 169. Bojović B. Incidencija neonatalnih hipoglikemija. Jugoslovenski pedijatrijski dani. Zbornik radova , Niš 1999.
 170. Samardžić M, Radmanović S, Milunović R, Bojović B. Glycemic, insulinemic and C-peptid response to OGTT in patients with different origins of hyperandrogenism, 10th Balkan congress on endocrinology, Abstract book, 84, Belgrade 1999.
 171. Samardžić M, Radmanović S, Milunović R, Bojović B. Adrenal androgen productionin disorders with PCO, 10th Balkan congress on endocrinology. Abstract book 85, Belgrade 1999.
 172. Bojović B.M. B, Kecojević N, Samardžić M. Rising incidence of insulin dependent diabetes in children age 0-18 years in Montenegro 10th Balkan congress on endocrinology. Abstract book, 101 Belgrade 1999.
 173. Bojović B. Terapija djece hormonom rasta, plenarno predavanje, 6. kongres endokrinologa Jugoslavije. Knjiga planarnih predavanja, Beograd 1999.
 174. Samardzic M., Radmanovic S., Battelino T., Bojović B. Ucestalost kasnog oblika kongenitalne adrenalne hiperplazije kod djevojaka sa hirzutizmom i poremecenim ciklusom.Acta Medica Mediane, Nis, YU ISSN o365-4478, 1999
 175. Bojović B.M.B, Samardžić M, Kecojević N. Kongenitalni hipotireoidizam u Crnoj Gori od 1982 do 1998. godine 6. kongres endokrinologa Jugoslavije, Zbornik sažetaka, 33 Beograd 1999.
 176. Bojović B.M.B, Samardžić M, Kecojević N. Veliki skok incidencije insulun zavisnog diajbetesa kod djece u Crnoj Gori tokom 1975. i 1997. godine. 6. Kongres endokrinologa Jugoslavije. Zbornik sažetaka,81, Beograd 1999.
 177. Bojović B. Prevencija – temelj dobrog zdravlja djece ( uvodno predavanje), IV pedijatrijski dani Crne Gore. Zbornik radova 81- 86. Podgorica 2000.
 178. Ostojic Dj., Kecojevic N., Bojović B. Rahitis kod djece na podrucju Malesije IV pedijatrijski dani Crne Gore, Zbornik radova, Podgorica 2000.
 179. Bojović B, Samardžić M. Prematurna telarha – dijagnostički pristup, IV pedijatrijski dani Crne Gore. Zbornik radova, 190 Podgorica, 2000.
 180. Samardžić M, Bojović B. Rekurentna hipoglikemija kao posledica poremećaja oksidacije masnik kiselina, IV pedijatrijski dani Crne Gore. Zbornik radova, 191, Podgorica 2000.
 181. Samardžič M, Radmanović S, Battelino T, Bojović B, Milunović R. Neklasični oblik kongenitalne adrenalne hiperplazije u populaciji Crne Gore, IV pedijatrijski dani Crne Gore. Zbornik radova 191-92, Podgorica 2000.
 182. Samardzic M, Radmanovic S, Bojović B, Milunovic R: The Frequency of LOCAH in Girls With Hirsutism and Menstrual Irregularity. 5th Europen Congres of Endokcrinology, Torino 2001
 183. Bojović B. Genetski faktori i faktori sredine u etiopatogenezi gojaznosti djece i adolescenata, Jugoslovenska pedijatsrijska škola, I deo, 263-266,N.Sad 2002-09-29(pozivno predavanje)
 184. Bojović B, Mirjana Eraković, Mira Samardžić. Kako postići dobru metaboličku kontrolu kod djece sa dijabetesom.XI kongres Društva ljekara Crne Gore H.Novi 2001,Zbornik radova189-190
 185. Bojović B, Mira Samardžić. Neka zapažanja u liječenju djece sa hipogonadizmom, XI kongres Društva ljekara Crne Gore, H.Novi 2001,Zbornik radova 192-193
 186. Bojović B. Definicija i najvažniji etiološki faktori gojaznsoti djece i adolescenata, Akademija medicinskih nauka SLD, Simpozijum Pedijatrijska endokrinologija u novom milenijumu, Beograd 2002, Zbornik radova(pozivno predavanje)
 187. Samardzic M, Bojović B. Characteristics of type 1 diabetes at diagnosis-Montenegro epidemiologic follow-up study. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 2002,15,Suppl.4,ISSN:0334-018X.
 188. Bojović B. Neki važniji pristupi u dijagnozi i praćenju djece niskog rasta, 3.kongres pedijatara Jugoslavije,H.Novi 2002, 193-199(uvodno predavanje)
 189. Samardžić M, Bojović B. Kliničke i hormonske osobine djece sa novootkrivenim insulin-zavisnim dijabetesommelitusom tipa 1-epidemiološka studija,3. kongres pedijatara Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, H. Novi 2002, 214
 190. Samardžić M., Vlaški J, Battelino T, Bojović B. Korelacija između genotipa i fenotipa u neklasičnom obliku kongenitalne adrenalne hiperplazije(NOKAH), 3 kongres pedijatara Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, H. Novi 2002,215
 191. Samardžić M, Bojović B. Characteristics of type I diabetes at diagnosis-Montenegro epidemiologic fallow study. Abstracts presentied at the 28th Annual Meeting of the ISPAD, Graz,2002,1087
 192. Radonjic V., Jelic-Ivanovic Z., Spasic S., Bogavac-Stanojevic N., Bojović B, Milunovic R. Lipidni status u dece sa hipertireoidismom : uticaj bolesti i supstitucione terapije, Farmaceutski glasnik, Beograd 2002
 193. Radonjic V., Jesic-Ivanovic Z., Spasic S., Bogavac-Stanojevic N., Bojović B.,Milunovic R. Lipid profile in children with congenital hipothireoidismus before and after long term replasment therapy.
 194. Bojović B, Samardzic M. Simpoziju Dijabetes u djecjem uzrastu, Epidemiologija insulin zavisnog diabete mellitusa kod djece uyrasta 0-18 godina u Crnoj Gori u periodu 1976-2002. Akademija medicinskih nauka SLD Beograd, 2003: 11-16
 195. Samardxic M, Bojović B, Curovic N. Epidemiologija dijabetesa tip 1 kod djece u Crnoj Gori 1993-2002. Pedijatrijski dani Srbije i Crne Gore , Nis 2004, Zbornik radova
 196. Bojović B. Demografska kretanja stanovnistva u durmitorskom krajuNaucni skup CANU, Zbornik radova, 29,547-565, 2006.
 197. Bojović B. Intezivirana insulinska terapija i insulinske pumpe. Ihrana fizicka aktivnost i zdravlje, 49-50, Podgorica 2007, 11-15
 198. Bojović B. Secerna bolest zdravstveni problem covjecanstva, Okrugli sto Dijabetes u Crnoj Gori, Podgorica, 2007
 199. Bojović B. Medicinski, ekonomski i eticki prioriteti u zdravstvenoj zastiti djece i mladih oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori.Okrugli sto, Tivat 2007
 200. Bojović B. Diabetes mellitus i starenje, u Vukotic D:Vremenska nepodudarnost bioloskog i hronoloskog starenja u Crnoj Gori,CANU ( u stampi)
 201. Dizdarevic A., Bojović B., Miljanovic O.:Gojaznost djece i adolescenata u Crnoj Gori, Pedijstrijska skola, Zlatibor, 2008
 202. Bojović B. Obezljudjivanje puke sirotinje i poklepne oligarhije. U D.Vukotić, CANU 2013
 203. Bojović B. Aktuelni stavovi u dijagnostici dijabetesa opterećenjem glukozom. Medical 44; 60-61, 2012
 204. Bojović B. Insulinske pumpe u liječenju djece i mladih sa insulin zavisnim dijabetesom. Medical XII, 42-43, 2010
 205. Bojović B. Liječenje insulin nezavisne šećerne bolesti tip 2. Medical 45, 60-62, 2013
 206. Bojović B. Liječenje insulin zavisne tip 1 šećerne bolesti. Medical; 46, 52-55, 2013
 207. Bojović B. Medicinski, ekonomski i etički prioriteti u zdravstvenoj zaštiti djece i mladih oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, Medical16; 62-83, 2010
 208. Bojović B. Šećerna bolest i trudnoća. Medical47,26-28,2013-05-12
 209. Bojović B. Praćenje razvoja ploda u trudnica koje imaju dijabetes.Medical; 47,22-24,2013-05-12
 210. Bojović B. Šećerna bolest djece i mladih. Medical 49;24-27, 2013
 211. Bojović B. Šećerna bolest starijih osoba. Medical50:58-60, 2013-07-02
 212. Bojović B. Komplikacije šećerne bolesti- Hipoglikemije. Medical 51:
 213. Bojović B. Hiperglikemija i ketoacidoza u dijabetesu, Merdical 52; 20-23, 2013
 214. Bojović B. Kasne-hronične komplikacije šećerne bolesti (1), Medical 53,10-13, 2013
 215. Bojović B. Kasne – hronične komplikacije šećerne bolesti (2)-Nefropatije; Medical 54, 48-50, 2013
 216. Bojović B. Kasne- hronične komlikacije šećerne bolesti(3)- Neuropatije,; Medical 55
 217. Bojović B. Mjere prevencije šećrne bolesti, Medical 56, 24-26, 2013-12-11
 218. Bojović B. Šećerna bolest-globalni zdravstveni problem čovječanstva, II sajam medicine, Podgorica, 4.12.2013
 219. Bojović B. Nekoliko korisnih savjeta za osobe sa dijabetesom,(1) Medical 57;50-52 2014
 220. Bojović B. Nekoliko korisnih savjeta za osobe sa dijabetesom (2), Medical 58, 50- 51:2014
 221. Bojović B. O knjizi Boza Vukovica:Sekspir I Njegos o zarazi krvi u mladosti, Medical 72, 62-63: 2015
 222. Dizdarevic A, Bojović B. Homocistinurija I druge bolesti transulfuracije, Medical79:29-31, 2015
 223. Bojović B. Mehanizam djelovanja hormona, Medical 81, 29-31: 2016
 224. Bojović B. Genetski sindromi, Medical82:13-15, 2016
 225. Bojović B. Genetski sindromi sa niskim I visokim rastom, Medical 83:45-47:2016
 226. Bojović B.Genetski sindromi savisokim rastom, Medical84:12-13, 2016
 227. Bojović B.Genetski sindromi savisokim rastom, Medical 85:52-53, 2016
 228. Bojović B. Bolesti talozenja glikogena (1), Medical 86: 26-28, 2016
 229. Bojović B. Bolesti talozenja glikogena (2), Medical87, 56-58, 2016
 230. Bojović B. Poremecaji puberteta, Medical88: 49-51, 2016
 231. Bojović B. Prerani pbertet, Medical 89:47-49, 2016
 232. Bojović B. Prerani pubertet (2), Medical 90:48-49, 2016
 233. Bojović B. Zakasnjeli pubertet, Medical 91:28-29,2016
 234. Bojović B. Sindrom androgene neosjetljivosti, Medical92:26-27, 2016
 235. Bojović B. Zenski hermafroditizam, Medical 93, 52-53, 2017
 236. Bojović B. Testovi polnog diferenciranja, Medical 94:44-45, 2017
 237. Bojović B. Insulinska rezistencija, Medical 95:48-49, 2017
 238. Bojović B. Somatotropnihormon, Medical 96:60-61, 2017
 239. Bojović B. Regulacija sekrecije hormona rasta, Medical 97:50-51, 2017
 240. Bojović B. Biohemijska procjena sekrecije hormona rasta, Medical 98:62-64, 2017
 241. Bojović B. Terapija djece sa deficitom horona rasta, Medical 99:50-52, 2017
 242. Bojović B. Nadbubrezne zlijezde, Medical 101: 56-58,2017
 243. Bojović B. Hormonikore nadbubreznih zlijezda, Medical102:56-58,2017
 244. Bojović B. Kongenitalna adrenalna hiperplazija, Medical 104:46-48, 2017
 245. Bojović B. Kongenoitalna adrenalna hiperplazija (KAH) usled deficita 17 alfa hidroksilaze(P450c17), Medical105,:56-59, 2018
 246. Bojović B. X-vezana kongenitalna adrenalna hipoplazija, Medical 107:56-58,2018
 247. Bojović B. Hiperfunkcija kore nadbubreznih zlijeyda, Medical110:58-61,2018
 248. Bojović B. Srz ndbubreznih zlijezda, Medical115:68-70, 2018
 249. Bojović B. Vazniji datumi u osnivanju Medicinskog fakulteta u Podgorici, Almanah MF2017
 250. Bojović B. Razvoj pedijatrijske sluzbe u Crnoj Gori,u Pedijatrijski vodic, Medical:8-32,21.
 251. Bojović B. Prirodne promjene stanovnistva Crne Gore od 1497 do 2011.godine,Akademska tribina SNS, 2019.
 252. Bojović B. Dr Milan Jovanovic-Batut začetnik naučne medicine u Crnoj Gori, Naučni skup SNS,29.11-1.12.2019